Sawyer和Zinigrad协调起草和出版了all 十七报告 D.欧洲及其他地区激进化趋势的Rad联盟. 十六份报告可在网上查阅:

●      奥地利的激进化趋势

●      波斯尼亚-黑塞哥维那的激进化趋势

●      芬兰的激进化趋势

●      格鲁吉亚的激进化趋势

●      德国的激进化趋势

●      匈牙利的激进化趋势

●      以色列激进化的趋势

●      意大利的激进化趋势

●      约旦的激进化趋势

●      科索沃的激进化趋势

●      波兰的激进化趋势

●      塞尔维亚的激进化趋势

●      斯洛文尼亚的激进化趋势

●      土耳其激进化趋势

●      英国激进化的趋势